RODO

ITF POLAND

POLSKIE ZRZESZENIE TAEKWON-DO ITF – Przetwarzanie i ochrona danych osobowych.

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym zarząd Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF informuje, że:

1.  Związek sportowy Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF, NIP: 527-28-43-695, REGON: 369752464, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000723968 , posiadający swoją siedzibę w Warszawie 01-235, na ul. Wolskiej 117a/26, przetwarza dane osobowe osób trenujących,  zawodników, trenerów oraz sędziów zrzeszonych w klubach w związku z ich przynależnością do ww. związku sportowego oraz realizowanego przez niego przedsięwzięć.

2.   Administratorem danych osobowych jest Prezes Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez biuro związku, trenerów kadry, sędziego głównego oraz dział ds rywalizacji sportowej. Administrator danych informuje, że:

2.1. Przetwarzanie przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF dane osobowe członków klubów, uczestników zajęć  oraz kandydatów na uczestników zajęć pochodzą wyłącznie od osób, których one dotyczą.

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania prawa do rywalizacji sportowej, zdawania egzaminów oraz certyfikacji uzyskanych stopni szkoleniowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia również uczestnictwo we wszelkich innych działaniach organizowanych przez związek. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa ww. przedsięwzięciach albo z całkowitym wystąpieniem ze związku.

2.3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa zarządu – prezes@itf-poland.pl , tel: 501-073-411.

3.  Pani/Pana/dziecka dane osobowe:

3.1. otrzymane za pośrednictwem ojczystego klubu, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

3.2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do związku, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

3.3. będą przechowywane, przez okres przynależności do związku Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

3.4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

3.5. mogą być przekazywane innym podmiotom (klubom) wyłącznie w celu udziału w imprezach sportowych (imię, nazwisko, rok urodzenia, wzrost i waga), seminariach lub egzaminach szkoleniowych (imię, nazwisko, stopień kup).

4.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

5.  W razie uznania, że przetwarzanie przez Polskie Zrzeszenie Taekwon-do ITF dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Zarząd Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF